Боринський заклад загальної середньої освіти

(ЗЗСО)

 Самбірського району Львівської області

 

 

Статут НВК

 

І. Загальні  положення

 

 • Боринський навчально-виховний комплекс (НВК) «Загальноосвітній

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Турківської районної ради Львівської області  створений рішенням Турківської районної ради від 05 січня 2011 № 22.  Навчальний заклад знаходиться в комунальній  власності  та є правонаступником  Боринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Турківського району Львівської області. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положеннями про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад про дошкільний заклад, власним Статутом.

 • Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

Львівська область, Турківський район, смт. Бориня, вул.Івана Франка 10, телефон 3-41-83, індекс 82547.

Боринський навчально-виховний комплекс (НВК) «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» (далі – НВК) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

 • Засновником (власником) НВК є Турківська районна рада Львівської області.
 • Засновник здійснює фінансування комплексу, його матеріально-технічне оснащення, встановлює його статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, господарське забезпечення.
 • Головною метою є задоволення потреб громадян, суспільства і держави в дошкільній та повній загальній середній освіті.
 • Головним завданням  НВК є:

          – забезпечення реалізації права  громадян на дошкільну та повну загальне середню освіту;

         – створення оптимальних можливостей для реалізації індивідуальних творчих запитів, здобуття загальноосвітньої підготовки на рівні, не нижчому від державних стандартів, і всебічного розвитку особистості, оволодіння методами наукової роботи;

        –забезпечення  допрофесійної підготовки з метою вступу до  вищих навчальних закладів та початкової професійної підготовки учнів з обраного профілю;

       – розвиток природних позитивних  нахилів, здібностей, творчого мислення, потреби й уміння самовдосконалюватися;

       – виховання громадянина України: формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної   самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; 

      – виховання шанобливого ставлення до  родини, поваги до народних традицій і звичаїв державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів та націй;

     –виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України , державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

    – реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних  переконань;

     - виховання свідомого ставлення до свого здоров’я інших громадян   як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження   і зміцнення фізичного  та психічного здоров’я учнів (вихованців)

створення умов для оволодіння  системою наукових знань про природу людину і суспільство.

 • НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї

компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом

1.8. Діяльність НВК будується на принципах гуманізму, демократизму, науковості, наступності, диференціації форм і змісту освіти, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного

зв’язку з національною історією, звичаями та традиціями.

1.9. НВК несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої наукової діяльності у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10.У НВК визначена українська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення предметів за  вибором учнів, батьків та рішення ради школи.

1.11.  НВК  має  право:

- користуватися пільгами, передбаченими державою;

- проводити в установленому порядку державну атестацію;

- визначити форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за   походженням із власником (засновником);

- визначити варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, з урахуванням державних стандартів;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- здійснювати початкову професійну підготовку учнів;

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, установлювати фонди заробітної плати й матеріального заохочення в межах власного кошторису;

- запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до

учасників навчально-виховного процесу;

 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально - профілактичних і культурних підрозділів;
 • здійснювати капітальне будівництво і. реконструкцію , капітальний ремонт на основі договори; підряду чи господарським способом;
 • встановлювати форму для учнів .

1.12. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів
фінансування здобуття загальної середньої освіти в НВК визначається мережа  класів, груп продовженого дня. Боринський НКВ має таку структуру :

- дитячий садок;

- загальноосвітня школа І - III ступенів із вивченням іноземних мов з першого класу;

  1.13. Наповнюваність класів і груп регламентується нормативними документами Міністерства освіти і наук України .

1.14. Дошкільний заклад розрахований на 60 дітей .

         Групи комплектуються за віковими ознаками ( одновікові і різновікові ) .

         У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку та спеціальні : оздоровча та очна . Дошкільний заклад має групи з денним , короткотривалим режимом перебування дітей.

1.15. Наповнюваність груп дітьми становить :

         - молодшого дошкільного віку – 20 дітей ,

         - середнього дошкільного віку – 20 дітей,

         - старшого дошкільного віку – 20 дітей,

         - різновікові – 15 .

1.16. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відділом освіти протягом календарного року на підставі заявам батьків або осіб , які їх замінюють.

         Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно пред’явити : медичну довідку про стан здоров’я дитини , документи для зарахування до групи комплектуючого типу, документи для встановлення батьківської плати .

1.17. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі в разі її хвороби , карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або їх осіб, які їх замінюють, а також літній період ( 75 днів ) .

1.18. Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватися ( за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють ) на підставі медичного висновку про стан здоров’я  дитини , що виключає  можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу, у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом  двох місяців .

1.19. У НВК створюються та функціонують такі методоб’єднання : вихователів дитячого садка , вчителів початкових класів , вчителів гуманітарного та природничо – математичного циклів , класних керівників.

1.20. Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначаються угодами , що укладені між ними.

 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

 2.1. Боринський НВК планує свою роботу самостійно відповідно до вимог МОН України.

  В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи НВК, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується  радою НВК.

 2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної  частини і визначенням профілю навчання.

      Робочий навчальний план навчального закладу державної і комунальної форм власності  погоджується радою навчального закладу  і затверджується відповідним органом управління освітою.

  2.3. Навчальний заклад  здійснює навчально-виховний процес за п’ятиденною формою навчання.

 2.4. Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви(для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів  управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка , документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу), та медичної довідки для учнів першого класу.

      У разі потреби учень (вихованець) може перейти  протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня  встановленого Міністерством освіти і науки  України зразка. До першого класу зараховуються діти із шести років.

     Прийом дітей до дошкільних груп проводиться за бажанням  батьків, або осіб, що замінюють їх, у порядку, визначену засновником,  та законодавством України.

     Навчальний заклад залишає за собою право на відкриття різновікових 

дошкільних груп, груп загального розвитку, спеціальних, профільних, сімейних та прогулянкових з короткотривалим перебуванням.

2.5. У класах школи І-ІІ ступенів за бажанням  учнів, їхніх батьків або осіб, що їх замінюють , за наявності фінансування можуть  створюватися групи подовженого дня.

    Зарахування до груп подовженого дня і відрахування з них дітей здійснюється наказом директора НВК  на підставі заяви батьків(осіб, які їх замінюють).

2.6. НВК може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. 

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється НВК у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

2.8. Навчальний рік у НВК починається першого вересня і закінчується першого липня наступного року. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути меншою за 175 робочих днів у 1-4 –х класах, та 190  робочих днів у 5-12-х класах.

   Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України ).

2.9. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10. Режим роботи НВК – 10, 5 год.; навчальний заклад працює за п’ятиденним  робочим тижнем. Вихідні : субота, неділя, святкові.

                    Щоденний графік роботи : 8.30 – 19.00 год.

2.11 Тривалість уроків  у НВК  становить у дошкільних групах – 35хвилин , у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин,  у п’ятих – дванадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно – епідеміологічної служби.

2.12. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахування потреб в

організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10

хвилин, великої перерви 20 хвилин.

2.13. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків , що складається на кожний семестр відповідно до санітарно- гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується профспілковим комітетом і затверджується директором НВК.

2.14 .План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період погоджується з Турківською СЕС, районним відділом освіти Турківської РДА.

2.15. Навчально – виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», затвердженою МОН України ( протокол засідання Колегії № 3 / 2-2 від 21.03. 2008 р. ).

2.16. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетним напрямками : художньо – естетичний , фізкультурно – оздоровчий , музичний, гуманітарний , природничий, іноземна мова, етика християнського виховання .

2.17.Тижневий режим роботи НВК затверджується у розкладі навчальних занять.

    Крім різних  форм обов’язкових навчальних занять ,у НВК проводяться індивідуальні , групові, факультативні та інші позакласні заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначається вчителем відповідно до педагогічних та санітарно – гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.19. У НВК здійснюється тематичний облік знань , умінь і навичок учнів .

    У першому класі та у другому ( за перший семестр ) дається словесна характеристика знань учнів , у другому семестрі другого класу та 3-11 (12) класах оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється  за 12-ти бальною системою .

    У документі про освіту ( табелі успішності ,свідоцтві , атестаті ) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестр , навчальний рік та державну підсумкову атестацію .

2.20 .Доцільність виставлення учням оцінки з поведінки , її критерії визначає педагогічна рада комплексу . У документі про освіту ( свідоцтво , атестат ) оцінка з поведінки не виставляється .

2.21. Результати семестрового, річного , підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником ( головою атестаційною комісією ).

2.22 .Навчання у випускних 9 і 11 (12) класах НВК завершується державною підсумковою атестацією . Зміст , форма і порядок державної підсумкової атестації , а також переведення і випуску учнів НВК встановлюються МОН України.

2.23. Учням, які закінчили певний ступінь НВК, видається відповідний документ про освіту :

- по закінченні початкової школи – табель успішності ;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.24. Учні, які не встигають протягом двох років навчання у школі першого ступення за рішенням психолого – медико – педагогічної консультації, можуть продовжити навчання у відповідному спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

     За бажанням батьків або осіб, що їх замінюють, навчання  цих учнів може продовжуватись у класах вирівнювання знань або за індивідуальними навчальними планами і програмами.

2.25.У початковій школі, у 5-8-х та 10(11) класах за рішенням педагогічної ради НВК проводяться різні форми підсумкової атестації учнів (тестування, заліки, контрольні роботи, творчі роботи, екзамени, захист учнівських науково-дослідних робіт тощо).

 2.26.В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від екзаменів у порядку , що встановлюється Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я.

2.27.Випускники , які закінчили школу ІІ ступеня , одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту , що дає право на вступ до школи ІІІ ступеня , професійно – технічного навчального закладу ,вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації.

        Випускники , які закінчили школу ІІІ ступеня одержують атестат про повну загальну  середню освіту ,що дає право на вступ до професійно – технічних або вищих навчальних закладів.

2.28.За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення : Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» у 2-8, 10 класах, свідоцтво з відзнакою у 9 класі , Похвальна грамота «За особливі  досягнення у вивченні окремих предметів» , Срібна медаль «За досягнення у навчанні» та Золота медаль « За високі досягнення у навчанні» випускники 11-го класу . Порядок і відзначення встановлюється Міністерством науки і освіти .

 2.29. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники , навчальні посібники , які використовуються у навчальному процесі, а також науково – методичну літературу , дидактичні матеріали, педагогічні технології , що мають забезпечувати отримання освіти на рівні , не нижчому від державних стандартів.

   Введення додаткових навчальних предметів, курсів та інших видів занять може здійснюватися лише за згодою батьків учнів коштом засновника, батьків та спонсорів.

 2.30. Крім обов’язкових навчальних занять проводяться індивідуальні , додаткові та інші позакласні заняття  і заходи, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, на розвиток творчих здібностей і обдарувань.

 

 

III. Організація харчування дітей в НВК

 

3.1. НВК забезпечує продуктами харчування із підприємств торгівлі та виробників продуктів харчування, централізовано завозиться спеціально обладнаним транспортом, який відповідає санітарно-гігієнічним правилам і нормам.

3.2. У дошкільному закладі встановлено 3-4-разове харчування.

3.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника НВК.

3.4. Харчування дітей здійснює персонал харчоблоку згідно складеного меню ― розкладки, затвердженого директором відповідно до діючих норм дитячого харчування.

 1. IV. Медичне обслуговування дітей у НВК

 

4.1. Медичне обслуговування дітей у НВК здійснюється Боринською міською лікарнею.

4.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

4.3. НВК надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

 

 1. V. Учасники навчально-виховного процесу

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому закладі є:

- учні (вихованці),

- керівники,

- педагогічні працівники,

- психологи, бібліотекарі,

-   інші спеціалісти,

-   батьки або особини, які їх замінюють .

5.2 Статус учасників навчально – виховного процесу , їх права і обов’язки визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативними документами , що регулюють освітню діяльність , цим Статутом , Правилами внутрішнього розпорядку.

5.3 Учні мають право : 

      - на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять,

      - на користування навчально – виробничою , науковою, матеріально – технічною , культурно – спортивною, корекційно – відновлювальною та лікувально – оздоровчою базою навчального закладу,

      -  на доступ до інформації з усіх галузей знань,

      - брати участь у різних видах науково – практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо

      - брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу,

      -  брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально – виховного процесу , дозвілля учнів ( вихованців ),

     - брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо,

   - на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність,

    - на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

5.4. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень,

   - дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку,

   - бережливо ставитися до державного, громадського та особистого майна,

   - дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм,

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством,

 - дотримуватися правил особистої гігієни.

5.5. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої  інформації, пропаганди та агітації,що  завдають шкоди її здоров’ю , моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

  5.6. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями , які  мають відповідну педагогічну  освіту, належний професійний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких  дозволяє виконувати професійні обов’язки.

  5.7. Прийняття на роботу педагогічних працівників  може здійснюватися за  трудовими договорами , контрактами.

  Договір(контракт) може бути припинений раніше обумовленого терміну в разі невиконання договору педагогічним працівником або за рішенням атестаційної комісії. Права та обов’язки педагогічних працівників визначаються Конституцією України. Законами України «Про  освіту», «Про загальну середню освіту», Кодексом законів про працю та нормативно-правовими

актами.

5.8.Педагігічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності,
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров’я учнів (вихованців), учать в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу,
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи,
 • виявлення педагогічної ініціативи,
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання,
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу,
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку,
 • отримування пенсії, у тому числі і за вислуги років, в порядку, визначеному законодавством України,
 • матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

 

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків

не допускається  за винятком випадків передбачених законодавством України.

5.9.Педагогічниі працівники зобов’язані :

 -      забезпечувати незалежний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до навчальних програм на  рівні обов’язкових державних вимог,

 -      сприяти розвитку інтересів здібностей та нахилів дітей, а також збереженню їх  здоров’я, здійснювати пропаганду  здорового способу життя,

 -      сприяти зростанню іміджу навчального закладу,

 -      настановленням, особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів   загальнолюдської моралі,

 -      виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за

віком, народних традицій та звичаїв  духовних та  культурних надбань народу

України,

 -      готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами,

-       дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів,

-      захищати учнів від будь-яких форм фізичного чи психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, інших шкідливих звичок,

-      постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового  договору,

-      виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою,

-     брати участь у роботі педагогічної ради.

5.10.  Педагогічні працівники та обслуговуючий персонал несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я  кожної дитини згідно чинного законодавства.

 • Обсяг навчального навантаження вчителів та вихователів визначає на підставі нормативних документів директор закладу і затверджує відповідний орган управління освітою.
 • У НВК обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого

      Міністерством  освіти і науки України.

 • Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
 • Директор НВК призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, спортивними залами. Їх права та обов’язки вивчаються нормативно-правовими документами МОН України,

        Правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

 • Не допускається відволікання педагогічних працівників в робочий час, крім випадків, передбачених законодавством та інших видів діяльності.
 • Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
 • обирати і бути ораними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування,
 • звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей,
 • брати участь у заходах спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу,
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.
  • Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання,
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей,
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти і милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, поваги до національної історії, культури, цінностей інших народів,
 • виховувати у дитини повагу до законів, прав, основних свобод людини,
 • НВК надає батькам або особам, які їх замінюють допомогу у виконанні ними своїх обов’язків,
 • у разі виконання ними батьківських обов’язків, передбаченим чинним законодавством України НВК може виступити позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.
  • Представники громадськості мають право:
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в

навчальному закладі,

 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями,
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу,
 • проводити консультації для педагогічних працівників,
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

5.19. Представники громадськості зобов’язані дотримуватись статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування ,захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків,тютюну тощо.

 

 

               VІ.  УПРАВЛІННЯ   НАВЧАЛЬНИМ   ЗАКЛАДОМ

 

 • Управління НВК здійснюється відділом освіти  Турківської  райдержадміністрації.

    Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як  3 роки.

    Директор навчального закладу державної та комунальної  форм власності та його заступники призначаються та звільняються з посади відповідним органом управління освітою,а приватного-власником (засновником). Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

    Директор навчально-виховного  комплексу:

 • забезпечує реалізацію державної освітньої політики,діє від імені закладу
 • відповідає за належне використання в установленому порядку майна та коштів, затверджує штатний розпис у межах кошторису та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків
 • видає в межах компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу,
 • -організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу та дотримання вимог охорони дитинства і праці, створює умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі,
 • визначає функціональні обов’язки заступників, педагогічних працівників
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу,
 • cтворює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання,

      -несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади.

 

Колегіальним органом громадського самоврядування навчального закладу є збори трудового колективу.

     Постійними органами громадського самоврядування Боринського навчально-виховного комплексу є педагогічна рада, учнівський комітет, шкільна рада.

 • Функціонують предметні  методичні об’єднання:

     -     вчителів початкових класів;

 • вчителів природничо – математичного циклу;
 • вчителів гуманітарного циклу;
 • класних керівників 5-11  класів.
  • Організаційно-керівним ядром науково-методичної роботи НВК є науково-методична рада, яка:
  • здійснює експертну оцінку, затвердження та апробацію авторських програм,
  • забезпечує належний рівень вивчення, узагальнення й упровадження нових технологій навчання,
  • організовує та контролює дослідницько-пошукову діяльність учителів-експериментаторів,
  • керує і контролює участь учнів в роботі Малої академії наук,
  • підтримує тісні зв’язки з іншими НВК області, України, зарубіжжя,
  • cистематично поповнює інформаційний банк інноваційних педагогічних технологій.
  • Педагогічна рада – колегіальний орган НВК. Головою педагогічної ради є директор НВК. Педагогічна рада:
 • розглядає питання вдосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу,
 • обґрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, підприємств, установ про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень, переведення їх до наступного класу, випуск із школи.
 • організовує роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників,розвитком їхньої ініціативності , упровадження у практику досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду,
 • розглядає питання матеріального та морального заохочення працівників закладу,
 • розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників

6.5. Робота педагогічної ради планується в довільній формі, відповідно до потреб закладу. Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

6.6. Учнівські збори НВК (класу) – орган колективного самоврядування.