Боринський заклад загальної середньої освіти

(ЗЗСО)

 Самбірського району Львівської області

 

 

Освітня програма Боринського ЗЗСО на 2021-2022 навчальний рік

 

   

Схвалено педагогічною радоюБоринського ЗЗСО

Протокол №6 від 31.08.2021.

ЗАТВЕРДЖЕНО   Директором  Боринського ЗЗСО    Л.Й.Іжик

Освітня програма  Боринського ЗЗСО  на 2021/2022 навчальний рік

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

Міністерство освіти і науки України затверджує типові освітні програми, які спрямовані на реалізацію мети та завдань освітньої галузі. Заклади загальної середньої освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, який конкретизує організацію освітнього процесу.

Навчальні програми предметів та курсів створюють вчителі (самостійно або об'єднавшись) на основі Стандарту, або за зразком типової (модельної) навчальної програми.

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ БОРИНСЬКОГО НВК

 • Розділ І. Загальні положення
 • Розділ ІІ. Загальний обсяг навчального навантаження
 • Розділ ІІІ. Очікувані результати навчання (компетентностей) здобувачів освіти
 • Розділ ІV. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття відповідного рівня навчання
 • Розділ V. Особливості організації освітнього процесу та застосування в ньому педагогічних технологій

            Структура навчального року

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу передбаченого програмою. 2021/2022 навчальний рік розпочинається 01 вересня 2021 року та закінчується не пізніше 1 липня 2022 року

Орієнтовна структура навчального року:   І семестр:      01.09   -   05.01.2022,   ІІ семестр:     19.01   -   28.05.2022

 Тривалість уроків у:

 • 1-х класах– 35 хвилин, 2-4 класах– 40 хвилин,  5-11 класах– 45 хвилин;

Школа працює в п’ятиденному режимі з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи.

 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    Людина здобуває освіту, щоб жити щасливо та бути успішною. Загальна освіта – це основа особистої культури людини, яка визначає її індивідуальність та забезпечує особистісний розвиток.

     Розвиток системи освіти в Україні визначається Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нової української школи». Згідно з чинним законодавством «метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві і цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності».

Боринський ЗЗСО забезпечує набуття дитиною освіти за освітніми програмами початкової, базової та повної середньої освіти, досягнення нею визначених стандартами освіти результатів навчання. Освітній процес у нашій школі організований так, щоб забезпечити формування в учня передбачених стандартами ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності. Набути ключових компетентностей учні можуть, беручи безпосередню участь в освітньому процесі на денній формі навчання.

Педагогічний колектив школи прагне створити умови для розвитку кожної дитини, дати їй можливість для самовираження й самовизначення, забезпечити науково-теоретичну, практичну, допрофесійну та загальнокультурну підготовку учнів. Для цього необхідний постійний розвиток школи, поповнення її матеріально-технічних і навчальних ресурсів, підвищення кваліфікації адміністрації та педагогічних працівників, а, головне, єднання та духове зростання учнів, батьків і педагогів як спільноти, яка творить сприятливий для української дитини соціально-культурний простір.

Мета освітньої програми:

 • визначення напрямків діяльності та цільових орієнтирів;
 • спрямування спільної роботи колективу школи та громадськості;
 • проектування процесу оновлення діяльності школи.

Освітня програма школи як навчально-виховного комплексу ґрунтується на визнаних світом та перевірених досвідом ключових ідеях української педагогічної думки, базових принципах гуманістичної філософії та здобутках сучасної науки управління. Будучи динамічною моделлю системи взаємовідносин учасників освітнього процесу у єдності з матеріальною основою цих відносин, програма містить бачення та місію школи, загальні та операційні завдання її розвитку, особливості організації тут навчально-виховного процесу, пріоритетні напрямки цього розвитку, його індикатори і критерії результативності обраної стратегії.

Ми цінуємо кожного учня/ученицю школи, дбаючи про:

 • формування його/її життєвих компетентностей;
 • фізичний, особистісний та інтелектуальний розвиток;
 • здатність вільно спілкуватися державною та найпоширенішими іноземними мовами;
 • шанс працювати у майбутньому у сфері бізнесу, дипломатії, військовій сфері, науці, освіті;
 • уміння самостійно вчитися та співпрацювати для досягнення особистих і суспільно значимих цілей.

Ми цінуємо батьків та опікунів учнів  школи, дбаючи про:

 • розвиток компетентності їх сина/доньки;
 • повну поінформованість щодо успіхів своєї дитини та стану школи;
 • якнайширші можливості кожному долучитися до шкільного виховання, життя шкільної спільноти;
 • прозорість усіх сторін діяльності навчального закладу та прийнятих адміністрацією рішень.

Цінуємо педагогічних працівників та технічний персонал  школи, дбаючи

 • про соціальний престиж та розвиток професійної компетентності кожного;
 • повну поінформованість щодо стану школи, планів та результатів її розвитку;
 • можливості участі у формуванні політики школи та оцінюванні персонального внеску кожного у розвиток навчального закладу;
 • взаємодію та взаємопідтримку у освітньому процесі, ефективність спільно прийнятих управлінських рішень.

Освітню програму      загальної середньої освіти Боринського НВК  розроблено  відповідно  до  Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 988-р), Державного стандарту початкової освіти (2018) для 1-2 класів, типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019р.№ 1272); Для 3 класу за Типовими освітніми програмами, розробленими під керівництвом   Р.Б. Шияна; Нова українська школа, затверджені наказом МОН України від 08.10.2019р. № 1273. Для 4 класу за Типовими освітніми програмами, розробленими під керівнийтвом Р.Б. Шияна , НУШ- наказ МОН України від 08.10.2019 № 1273; постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. № 410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої  освіти»,  затвердженої  наказом  МОН  України  від  20.04.2018р.  № 405«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Освітня програма Боринського ЗЗСО окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

 • дитино центрованості і природо відповідності;
 • узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
 • науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
 • наступності і перспективності навчання;
 • взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями  предметних компетентностей;
 • можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
 • творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
 • адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;
 • перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;
 • орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.

Освітня програма передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей

Цілі та задачі освітнього процесу школи

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

1) забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2)гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3)створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4)формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5)забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6)підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7)проведення атестації та сертифікації педагогів;

8)цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

Призначення школи та засіб її реалізації

Призначення школи полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку , забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення, а саме:

-уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;

-надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);

-поглиблене вивчення окремих предметів;

-надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;

-оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;

-надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування громадянина, який прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;  формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави.

 РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

 1. Навчальне навантаження для учнів1-4 класів:
  • 1 клас – 23 години на тиждень ;  2 клас – 25 годин на тиждень ;   3 клас – 26 годин на тиждень;   4 клас – 26 годин на тиждень ;

Навчальне навантаження для учнів 5-9-х класів складає:

 • 5 клас –30 год. на тиждень,  6 клас – 33 год. на тиждень,  7 клас – 33 год. на тиждень,  8 клас – 34,5 год. на тиждень,9 клас – 36 год. на тиждень,

Навчальне навантаження учнів 10-11-х класів складає:    - 10 клас – 35 год. на тиждень, - 11 клас – 36 год. на тиждень.

 1. Навчальний план та його обґрунтування

Навчальний план складено:

Для 1-2 класів – за Типовими освітніми програмами, розробленими під керівництвом  Р.Б. Шияна; Нова українська школа, затверджені наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272.

Для 3 класів – за Типовими освітніми програмами, розробленими під керівництвом  Р.Б. Шияна; Нова українська школа, затверджені наказом МОН України від 08.10.2019р. № 1273.

Для 4 класів – за Типовими освітніми програмами, розробленими під керівництвом Шияна Р.Б., НУШ, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 № 1273.

Для інклюзивного навчання учениці 4 класу – за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 693.

Для 5-9 класів - за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405

Для 10-11 класів - за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408.

 1. Порядок вивчення окремих предметів

Робочі навчальні плани охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, яка містить додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативів та індивідуальні заняття. У варіативній складовій враховані особливості розвитку та індивідуальні освітні потреби учнів.

За рахунок варіативної частини в початковій школі підсилено вивчення предмету Українська мова: в 1-4 класах по 1 годині  з математики в 3,4 класах.

  На виконання програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України від 13.07.2010р. №1 (6347), з метою формування в дітей  традиційних для України християнських цінностей та забезпечення формування духовної високоморальної особистості, у 5-8 класах введено курс за вибором «Основи християнської етики»; у 5 класі введено курс «Основи фінансової грамотності»; у 5, 6 класах введено факультативно курс "Українознавство",  у 10 класі –вибірково-обов’язкові предмети  "Технології", «Мистецтво».

Вивчення навчальних предметів «Трудове навчання» (5-9-ті класи),«Технології» (11 клас) освітньої галузі «Технології» буде відбуватись на базі комбінованої майстерні школи.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у навчальному закладі запроваджується поділ класів на групи:  при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерів у 5-8-х класах (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі).

    З метою підготовки до ЗНО   у 10-11 класах підсилено вивчення окремих предметів за рахунок годин варіативної частини навчального плану:

10 клас

11 клас

українська мова-1 год

українська мова-1год

англійська мова-1 год

математика-2 год

історія України-1 год

англійська мова-1 год

математика-2 год

географія- 1 год

географія-1 год

хімія -0,5 год

 

біологія -0,5 год, історія України-1 год

Факультативи та курси за вибором проводяться за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Початкова освіта здобувається з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, їх інтеграцію та логічну послідовність вивчення які будуть подані в рамках навчальних планів.             

Освітню програму для 1-4-х класів укладено за такими освітніми галузями:

  мовно-літературна – включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);

 математична – спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей;

 природнича – має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної природоохоронної поведінки у навколишньому світі;

технологічна- формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;

  інформативна– формування інформаційно-комунікаційної компетентності, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв для розвитку, самовираження, здобуття навичок безпечної діяльності в інформаційному суспільстві;

  соціальна і здоров’язбережувальна – формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я і

громадянська та історична – формування громадянської та інших компетентностей, готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;

 мистецька – формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини, реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво»;

 фізкультурна – формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

       Мовно-літературна освітня галузь реалізується через предмети: українська мова, українська література, іноземна мова (англійська). Математична освітня галузь через предмет – математика. Природнича, громадянська, історична та мистецька реалізується через інтегрований предмет – «Я досліджую світ».