Боринський заклад загальної середньої освіти

(ЗЗСО)

 Самбірського району Львівської області

 

 

Річний звіт про діяльність закладу

Аналіз навчально-виховної роботи за 2020-2021 навчальний рік

 Адміністрація школи, педагогічний колектив працювали над усебічним розвитком особистості на засадах загальнолюдських та національних цінностей, науковості й систематичності знань.    Школа здійснювала свою діяльність відповідно до Статуту.

      Уся робота з педагогічними кадрами була спрямована на виконання таких завдань:

 • формування соціальної, комунікативної, комп’ютерної та інших видів компетентності учнів, індивідуалізації та диференціації навчання;
 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
 • удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань, проведення методичних та предметних тижнів;
 • удосконалення системи роботи з обдарованими та здібними дітьми, створення системи пошуку юних талантів та обдарувань;
 • запровадження технологій дистанційного навчання;
 • посилення педагогічного впливу на сім’ю, залучення батьків до участі в освітньому процесі;
 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, ураховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
 • розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, життєдіяльності закладу освіти;
 • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
 • продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;
 • створення здоров’язбережного середовища – оптимальних умов для навчання та виховання дітей;
 • забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;
 • підвищення іміджу закладу освіти.

  Протягом 2020-2021 навчального року педагогічний колектив Боринського закладу середньої освіти І-ІІІ ступенів спрямував свою роботу на реалізацію державної політики у сфері освіти, визначеної законами  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, іншими нормативно-правовими документами.

      Колектив закладу в цьому навчальному році продовжував працювати в умовах реформування освіти, а саме-в умовах впровадження абсолютно нових стандартів, які ми називаємо «Нова українська школа».

В основу організації освітнього процесу у школі покладено здоров’я зберігаючі технології і, звичайно, компетентнісний підхід та  навчально-розвивальні методи ( у дітей необхідно формувати практичні навички, а не просто знання).

Головним завданням навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її до потреб особистості та вимог часу. Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна, відповідальний громадянин України, що має позитивне ставлення до себе та інших членів соціуму.

А.Забезпечення обов’язковою освітою

Відповідно до законодавчо-нормативних актів України кожен має право на освіту. Усі діти, які проживають на території, яку обслуговує навчальний заклад, охоплені навчанням. Щорічно в закладі складаються і впорядковуються списки дітей від народження до 18 років.

  Всі учні закладу внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа учня. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів із закладу і в заклад, на що є відповідні документи.

Б.Організація навчального процесу

 Навчальний план закладу складено згідно Освітньої програми, розробленої у відповідності до Типових освітніх програм, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України.

В зв’язку з поширенням короно вірусної хвороби COVID-19та запровадженням на території України карантину у Боринському ЗЗСО І—ІІІ ступенів було організовано дистанційне навчання, педагогічні працівники використовували  програмне забезпечення Google (Google Classroom) освітні платформи «На урок»,  «Messenger»,  Viber.  Навчальні програми з усіх предметів виконано в повному обсязі.

На кінець 2020-2021 навчального року у закладі освіти навчалось 192 учні, одна учениця  здобувала освіту за індивідуальною формою навчання, 16 учнів навчалися в інклюзивному класі( педагогічний патронаж).

За результатами річного оцінювання із 192 здобувачів освіти 1-11 класів: 49 учнів 1-3 класів-оцінені вербально і переведені до наступних класів; 116 здобувачів освіти 4-8, 10 класів оцінені і переведені до наступних класів;13 здобувачів освіти отримали загальну середню освіту загального зразка та 3 учениці-особливого зразка ( Турянська Н., Кузьма Д., Комарницька В.); 11  здобувачів освіти отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту. Один учень за «За високі досягнення у навчанні» нагороджений золотою медаллю (Комарницький В.)

 Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти на кінець 2020-2021 навчального року.

клас

кількість учнів

1-3

бали

%

4-6

балів

%

7-9

балів

%

10-12

балів

%

показник якості освіти

середній бал

4

20

2

10,0

7

35,0

9

45,0

2

10,0

55

9,7

5

19

4

21,0

8

42,0

7

37,0

-

-

37

8,4

6

24

3

12,4

15

62,1

6

25,0

-

-

25

7,1

7

21

6

27,3

11

53,6

4

19,1

-

-

19,1

6,9

8

19

4

21,3

9

42,3

5

26,4

-

-

26,4

7,6

9

16

-

-

11

69,0

2

13,0

3

18,0

31

7,9

10

13

-

-

2

15,0

9

70,0

2

15,0

85

9,8

11

11

-

-

2

18,2

8

72,7

1

9,1

81,8

9,3

    За підсумками року найвищий якісний показник мають учні 11 класу(81,8%), найнижчий показник (19,1%) - відповідно у 7 класі.

Одними з найголовніших причин невисокого рівня знань здобувачів освіти є невміння школярів учитися, відсутність стійких навичок навчальної праці, невимогливість до себе, невірно організована навчальна праця вдома та в класі.

 Згідно наказу МОН України від 03.03.2021р. № 273 учнів 4 і 9 класів звільнено від державної підсумкової атестації; звільнено від державної підсумкової атестації у формі ЗНО і учнів 11 класу, проте вони за власним бажанням могли подати заяву адміністрації закладу про зарахування результатів ЗНО за ДПА. Заяв не надходило.

Питання підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання є на особливому контролі адміністрації закладу. З метою покращення результатів ЗНО в 2020-2021 навчальному році в закладі освіти були розроблені заходи щодо якісної підготовки учнів до ЗНО-2021.

Питання зовнішнього незалежного оцінювання розглядалось на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, класних батьківських зборах.

З метою моніторингу підготовки учнів 11 класу до ЗНО адміністрацією закладу проведено стартові , рубіжні та підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії України, географії.

11 учнів 11 класу (100%) взяли участь в основній сесії ЗНО.

В. Методична робота

У 2020-2021 н.р. педагогічний колектив Боринського ЗЗСО І-ІІІ ступенів розпочав роботу над методичною темою «Упровадження прогресивних технологій навчання, як засіб формування ключових компетентностей здобувачів освіти»

Протягом поточного навчального року з метою опанування педагогічним колективом новітніми технологіями та створення інноваційного освітнього простору, побудови в закладі освіти системи методичної роботи, що забезпечувала б розвиток творчо-пошукової діяльності було проведено консультації та майстер-класи на теми: «Організація дистанційного навчання в школі», «Створення онлайн-середовища для учнів і вчителів на Google платформі»,  круглий стіл «Про дистанційні форми навчання», методичний практикум для вчителів» «Онлайн-ресурси для формування предметних компетентностей».

Для забезпечення організованої та чіткої методичної роботи в закладі діє методична рада, керівництво якою здійснює заступник директора з НВР  Зелінка Н. В.

Протягом 2020-2021 н.р. проведено 5 засідань методичної ради, обговорено ряд питань організаційного, інструктивно-навчального, методичного спрямування. Заслуговують на увагу розглянуті питання, спрямовані на роботу педагогічних працівників щодо  покращення результатів ЗНО, удосконалення рівня навчальних досягнень учнів, розвиток професійних компетентностей вчителів початкових класів для роботи за новим Державним стандартом, реалізації завдань Концепції «Нова українська школа», впровадження новітніх педагогічних технологій в освітній процес під час дистанційного навчання.

Значну роль в організації методичної роботи закладу освіти відіграє педагогічна рада, на засіданнях якої розглядалися питання атестації педагогічних працівників, ефективності викладання навчальних предметів, результатами моніторингових досліджень рівня навчальних компетенцій учнів.

Г. Атестація педагогічних працівників

Згідно перспективного плану у 2020-2021 н.р. про атестовано           дев’ять педагогічних працівників.

За результатами атестації чотирьом з них підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та відповідні педагогічні звання, двом-встановлено І кваліфікаційну категорію, двом - десятий тарифний розряд.

Д. Підвищення фахового рівня

 З метою підвищення фахового рівня відповідно до перпективного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2020-2021 н.р. всі вчителі пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації із використанням дистанційних технологій на базі ЛОІППО.

Окремі педагогічні працівники закладу освіти є активними учасниками онлайн-конференцій, вебінарів, які проводяться на освітніх платформах «На Урок», «Всеосвіта», сайтах видавництв «Ранок», « Видавничий дім», «Освіта».

На основі аналізу навчальної та методичної роботи, потреб та інтересів педагогів, з метою формування інноваційної культури та підтримки творчих ініціатив педагога як важливих  чинників забезпечення якісної освіти, реалізації державних стандартів, розвитку національної свідомості творчої особистості у наступному навчальному році педагогічний колектив школи буде продовжувати працювати над методичною проблемою «Упровадження прогресивних технологій навчання, як засіб формування ключових компетентностей здобувачів освіти». З  цією метою необхідно вирішити такі завдання:

1.Забезпечення гарантованого Конституцією України право громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

2.Спрямувати роботу педагогічного колективу на впровадження Державних стандартів та  Концепції Нової української школи.

 1. Продовжити роботу над формуванням життєвих компетенцій школяра в рамках освітнього простору

 В основу виховної роботи Боринського ЗЗСО в   2020-2021  н.р. був покладений принцип  діяльнісного  підходу.

Для вдосконалення виховної системи закладу освіти з  початку нового 2020- 2021  навчального року   працює  модель виховної системи , яка охоплювала всі сфери життя закладу , а в центрі - було поставлено формування особистості учня з її інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом  на  основі Концепції  національно – патріотичного  виховання учнів.

                    Ціннісне ставлення до суспільства і держави   виявляється у патріотизмі,   правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

            Було проведено:

 1. Флешмоб до Дня прапора учні 3-8 кл.
 2. Свято «З Днем вчителя» 11 клас.
 3. Флешмоб до Дня української мови та писемності «Любіть Українуі мову її солов’їну” 10-11кл. Радіодиктант національної єдності.
 1. Години класного керівника з участю учнівського самоврядування «День пам’яті жертв голодоморів в Україні”6-11кл.
 2. Виховні години присвячені 130-ій річниці від Дня народження провідника ОУН Андрія Мельника  5-9кл.
 3. Усний журнал з участю учнівського самоврядування « Революція гідності»5-8кл.
 4. Заходи до Міжнародного дня рідної мови :
 • Книжкова виставка в бібліотеці;
 • Урок-екскурсія“ Сторінками життя Лариси Петрівни Косач” 6 к лас
 • Стінгазета 11 клас
 • Флешмоб “Жива поезія Лесі Українки”    6 клас
 • Творчий тандем учениць 10 класу Іжик Н.та Падяк В.
 1. Шевченківські дні в школі:
 • “Наймичка” – одна з вершин поезії Шевченка. 11 клас
 • До 207 річниці з Дня народження Т.Г. Шевченка «Живий шлях» 3 кл.
 • Конкурс малюнків 5-6 класи
 • З Днем народження, Кобзарю!
 • (До вшанування пам’яті Великого Кобзаря долучилися вчителі нашої школи)
 1. Виховні заходи присвячені 35-ій річниці Чорнобильській катастрофі:
 • Книжкова виставка в бібліотеці  «Чорнобиль, трагедія, подвиг, пам’ять   …»
 • Конкурс малюнків «Чорнобильський біль»3-4кл.
 • Усний журнал з участю учнівського самоврядування «Твій біль Україно – Чорнобиль»
 1. День вишиванки в школі :
 • «Вишиванка з роду в рік» 7 клас
 • Флешмоб «Одягни вишиванку, Україно моя»
 • Бесіди «Моя маленька вишиванка» 1-4кл.
 • День захисту дітей.

 Святкова програма учнів школи в Західному реабілітаційно-спортивному центрі

 • Останній дзвоник «Прощавай початкова школо!» 4кл.

Ціннісне ставлення до сім’ї та родини:

виховання поваги до батьків, сім’ї, родини;

виховання толерантного ставлення до людей, усвідомлення цінностей соціального спілкування;

формування культури поведінки вдома, в школі, в громадських місцях;

формування уміння і навичок подолання конфліктів.

        Було проведено:

 1. Усний журнал “Покрова Пресвятої Богородиці”  5 клас.
 2. Презентація проекту “Успішні  люди  Борині”  9 кл.

Ціннісне ставлення до себе

 • передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей активної життєвої позиції;
 • це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, вольові риси, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, вести здоровий спосіб життя, активно відпочивати.

     Було проведено:

 1. Перша сповідь першокласників.
 2. Виховний захід «Всі здорові люди люблять жити» 7 кл.
 3. Година спілкування на правову тематику Тренінг “Моє право” 5 кл., “Мої права та обов’язки” 9кл., “Насильство.  Профілактика насильства.» 8 кл.
 4. Профілактична бесіда “СНІД-рана людства” 7 кл.
 5. Змагання з волейболу 8-9 кл.
 6. Зустріч із працівниками поліції на тему: “Знай свої права та виконуй обов’язки» 5-8 класи
 7. Виховний захід «Здоровий спосіб життя – це здоров’я” 2 кл.
 8. Конкурс дитячих малюнків «Намалюй свою «МРІЮ» (2-4 кл )

Ціннісне ставлення до природи

формується у процесі екологічного виховання і виявляється функція у таких ознаках:

 • усвідомленні функцій природи в житті людини;
 • почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідольності за них;
 • здатності особистості гармонійно співіснувати з природою.

Було проведено:

 1. Виховний захід “Щедрі дари Осені” 3 кл.
 2. Конкурс малюнків «Водно- болотне угіддя» 1-4 кл.

Кращий твір на тему «Водно- болотне угіддя»6 кл.

 1. Всеукраїнська акція:
 • Екскурсія в природу «Первоцвіти просять захисту» (2-4кл),
 • Конкурс малюнків «Акція Первоцвіти просять захисту» 3-4кл.
 • Книжкова виставка в бібліотеці  “Перша квіточка весни”  2 клас
 1. День довкілля 1-11кл.

Ціннісне ставлення до праці

є визначальною складовою змісту виховання особистості, що спрямована на формування у неї розуміння особистості значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення.

Було проведено:

 1. Акція “Чистий двір”  1-11кл.
 2. Години спілкування «28 квітня – Всесвітній  день охорони праці» 6 ,7,9 кл
 • Конкурс малюнків« Охорона праці очима дітей» 2,4 кл
 1. Конкурс малюнків 2-3 кл  «Літак моєї мрії»
 2. Конкурс малюнків 1-2 класи «Мої права»

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов’язаних з мистецтвом.

   Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.

Було проведено:

 1. Свято для учнів 1 класу «Вітаємо з днем знань»
 2. Привітання із святом «Святий Миколай завітав в 1-11 класи»
 3. Районний конкурс «І слово, і пісне, Матусю, Тобі»  10 кл .
 4. Свято Букварика 1кл.

IV.Звіт роботи практичного психолога Боринського ЗЗСО за 2020-2021н.р

Діяльність практичного психолога носила такий характер:

-психодіагностичний,

-організаційно-методичний,

-корекційно-відновлювальний та розвивальний,

-консультативний

-психолого-просвітницький.

А.Психодіагностика

         У цьому напрямку було охоплено найважливіші сторони шкільного життя, кризових вікових періодів. Психолог проводила діагностику по таких  питаннях:

      1) готовність дошкільників до навчання в школі (первинне обстеження по методиці Керна-Йірасика «Людина, крапки, слова», тест шкільної зрілості, графічний диктант Ельконіна, методика на визначення довільності уваги «Хатка», спостереження за дошкільниками під час занять, на перервах та під час виступів, анкетування батьків);

   2) адаптація першокласників до навчання в нових умовах (спостереження за дітьми під час занять,  спостереження за мікрокліматом у класі, стилем спілкування учнів з учителем та один  з  одним, визначення емоційного стану учнів та мотивації навчання, психологічні дослідження індивідуальних особливостей пізнавальної та особистісної сфери першокласників, що мають ознаки дезадаптації; бесіди з вчителем 1 класу з метою виявлення дітей, які мають ознаки дезадаптації, анкетування батьків;

    3) перехід учнів до середньої школи (обстеження учнів 4 класу: визначення рівня пізнавальних процесів, розумового розвитку (РРРД – 1-5), тест Кеттела на визначення особистісних особливостей дітей, визначення мотивації навчання та рівня тривожності, анкетування батьків та дітей; визначення «групи ризику»; визначення стилю спілкування вчителя 4 класу);

    4) Контроль за адаптацією учнів 5-х класів до нових умов навчання (дослідження рівня адаптації учнів, дослідження мікроклімату у класному колективі, структури взаємовідносин; поглиблене дослідження особистості учнів з ознаками дезадаптації; відвідування уроків з метою дослідження взаємодії вчителя з учнями);

     5) визначення індивідуальних особливостей учнів середньої школи (вивчення запитів учителів, батьків для роботи з «важкими» підлітками, визначення причин важковиховуваності підлітків: діагностика індивідуальних особливостей ( типу темпераменту, акцентуацій характеру, рівня тривожності, типу задатків, інтересів, ціннісних орієнтацій);

      6) визначення індивідуальних особливостей учнів старшої школи  (дослідження типу темпераменту, акцентуацій характеру), дослідження професійних нахилів та інтересів учнів 9-11  класів; інтелектуальних здібностей (числовий, просторовий, вербальний компоненти); творчих здібностей, нахилів, соціального інтелекту, статусу в колективі; творчих здібностей; контроль за адаптацією учнів при переході до старшої школи (10): дослідження особистісних особливостей та їх емоційних станів, рівня тривожності та мотивації навчання);

       7) визначення нахилів здібностей  ( тести для визначення професійної готовності. рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей, нахилів, соціального інтелекту, статусу в колективі; бесіди з педагогами).

  8) визначення інтересів та можливостей дітей, які потребують особливої уваги.

       9) діагностика педагогічного колективу (визначення стилю керівництва, рівня розвитку емпатії, комунікативності)

 На основі психодіагностики проводилась:

Б.Психокорекція

В цей напрямок були включені групи учнів та педагогів по таких питаннях:

   1) допомога дошкільникам у розвитку функцій, необхідних для навчання у школі (розвиток шкільної зрілості, пізнавальних інтересів, допитливості, спостережливості; корекція самооцінювання, рис характеру пасивності, боязливості, замкнутості);

   2) корекція дезадаптованості першокласників (застосування адекватних розвивальних та корекційних програм  для корекції пам’яті, уваги, мислення).

  3) використання розвивальних програм у роботі з учнями 4 класу з метою розвитку шкільної зрілості, самостійності, відповідальності, організованості.

  4) розвивальна робота з учнями 5 класу з метою подолання дезадаптованості (застосування корекційних програм для тривожних дітей).

  5) корекційна робота з підлітками ( корекція асоціальної поведінки, антинаркотичне виховання; методики по подоланню сором’язливості та тривожності, розвивальні ігри по розвитку комунікативності, профорієнтаційні тренінги, тренінги по профілактиці СНІДу, корекція екзаменаційного стресу, профілактика статевого виховання, питань дорослого життя).

    6) корекційна робота з обдарованими дітьми по розвитку творчих здібностей, адаптованості до соціокультури, тренінги впевненості.

    7) корекційні заняття з підлітками, які потребують особливої уваги.

    8) корекційні програми з педагогічним колективом (профілактика конфліктності, тренінги розвантаженості, розвитку комунікативних навичок (демократичного стилю спілкування)).

     У психокорекції психолог  використовувала методичні матеріали, друковані в журналах «Психолог», «Все для вчителя», в бібліотечці «Шкільного світу», методиках «Психокорекцій на робота з дітьми, що зазнали насильства», «Інтерактивні методи корекційного впливу на поведінку дитини»; за матеріалами програми «Рівний рівному», «Розвивальне навчання».

 Завдання психологічної служби

·       Дотримання основних положень програми розвитку школи.

·       Співпраця з адміністрацією школи, педагогічним та батьківським колективами, громадськими організаціями, службами у справах молоді, дільничним інспектором з метою адекватного психолого-педагогічного супроводу підлітків;

·       Профілактика дезадаптації  учнів під час переходу з початкової до середньої школи;

·       Профілактика дезадаптації новоприбулих учнів школи та учнів-старшокласників при переході в старшу школу;

·       Робота з дітьми, що потребують особливої уваги;

·       Психологічний супровід розвитку підлітків;

·       Допомога в професійному самовизначенні підлітків;

·       Робота із запобігання конфліктів в учнівських колективах, подолання агресивності мотивів поведінки;

·       Психологічний супровід педагогічних інновацій;

·       Психологічне забезпечення та оптимізація процесу навчання;

·       Підвищення психологічної культури учасників навчально-виховного процесу.

В.Психоконсультація проводилась з:

 1.Учнями по питаннях:

- конфліктів в колективі;

- взаємин  «хлопчики-дівчатка»;

- психологічна допомога дітям, які мають труднощі  у виборі професії;

- стилю обдарованості;

- здорового способу життя

 2.З батьками:

- питання готовності дитини до навчання в школі;

- індивідуальне консультування батьків дітей у яких виявлено недостатній рівень готовності до шкільного навчання;

- групове консультування батьків про вікові особливості першокласників та шляхи їх психологічної підтримки;

- індивідуальне консультування батьків «Про причини труднощів адаптації і шляхи взаємодії батьків і педагогів в їх подоланні»;

- консультації батьків з питань виховання підлітків «Особливості віку»;

- консультації з приводу  вибору дітьми професії, підтверджені діагностикою;

- психологічні особливості учнів, можливі мотиви неадекватної поведінки.

 3.З педагогами:

- консультування вихователя дошкільників щодо побудови програми індивідуального розвитку дитини;

- питання дезадаптації учнів першого, п’ятого класів до навчання в школі;

- консультування вчителів випускних класів щодо важливості формування в учнів якостей, необхідних при зміні умов навчання: самостійності, відповідальності, організованості;

- консультації педагогів з питань важковиховуваності  підлітків;

- консультування вчителів про психологічні особливості учнів, мотиви неадекватної поведінки;

- диференційований підхід у навчанні.

 На основі психоконсультацій були сформовані рекомендації.

Г.Психопросвіта.

1.Для учнів:

-  «Психогігієна дівчинки»;

- «Як формувати режим дня»;

-  «Культура відпочинку. Дозвілля дітей»;

-  «СНІД! Знати, щоб вижити»;

-  «Психогігієна школяра»;

- «Увага! Наркоманія!»;

-  «Тютюнопаління та алкоголізм»;

-  «Культура взаємовідносин»;

-«Правила безпеки.Безпечні та небезпечні дотики»

 2.Для педагогів:

- «Психологічна адаптація першокласників та п’ятикласників до шкільного життя»;

- «Готовність дошкільника до навчання»;

- «Перехід учнів 4 класу в середню школу»;

- «Проблеми «важковиховуваності». Особливості роботи з акцентуйованими особистостями»;

- «Психогігієна уроку»;

3. Для батьків:

- «Перехід дошкільників до нового ступеня життя»;

-  психопросвіта батьків з неблагополучних сімей;

- «Допомога дорослих у вихованні та навчанні дитини»;

- «